Bugünkü Haberler
RESMİ İLANLAR
PTT 1.LİG PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M Av P
1- Adana Demirspor 2 1 1 0 2 4
2- Fatih Karagümrük 1 1 0 0 3 3
3- Ümraniyespor 1 1 0 0 3 3
4- Ekol Göz Menemenspor 1 1 0 0 2 3
5- Osmanlıspor FK 1 1 0 0 2 3
6- Akhisarspor 1 1 0 0 1 3
7- Hatayspor 1 1 0 0 1 3
8- BŞB.Erzurumspr 1 0 1 0 2 1
9- İstanbulspor 1 0 1 0 2 1
10- Keçiörengücü 1 0 1 0 1 1
11- Boluspor 2 0 1 1 1 1
12- Adanaspor 1 0 0 1 0 0
13- Altınordu 1 0 0 1 0 0
14- Altay 1 0 0 1 1 0
15- Bursaspor 1 0 0 1 1 0
16- Balıkesirspor 1 0 0 1 0 0
17- Giresunspor 1 0 0 1 0 0
18- Eskişehirspor 1 0 1 0 1 -5
Üst Lig Play Off Alt Lig
Ekspres Gazetesi
TARiHi MAÇTA ALKIŞLAR DEMiREZEN’E
TARiHi MAÇTA ALKIŞLAR DEMiREZEN’E
22 Temmuz 2019 18:20
Font1 Font2 Font3 Font4
79 defa okundu

Balıkesirli Ağır Sik­let bok­sö­rü­müz Ali Eren De­mi­re­zen, 10 raunt süren  ta­ri­hi maçta Ni­jer­ya­lı ra­ki­bi Efe Ajag­ba’ya kay­bet­ti . Maçı ka­za­nan Efe Ajag­ba, ye­nil­gi­siz­li­ği­ni sür­dü­rür­ken, Ali Eren De­mi­re­zen ise ilk ye­nil­gi­si­ni aldı.

MGM Grand’da ringe çıkan Ali Eren De­mi­re­zen, güçlü ra­ki­bi kar­şı­sın­da muh­te­şem bir maç çı­ka­rır­ken, kar­şı­laş­ma­yı kıl payı kay­bet­ti. Be­şin­ci ra­un­da kadar ra­ki­bi­ni yor­ma­ya oy­na­yan spor­cu­muz, al­tın­cı ra­unt­tan sonra bas­tı­ra­rak muh­te­şem bir per­for­mans ser­gi­le­di. Rin­gin or­ta­sın­da rakip, kö­şe­ler­de ise biz et­ki­li olduk. Son ra­unt­la­ra doğru Ajag­ba’yı na­kavt et­me­ye ça­lı­şan spor­cu­muz, ara­dı­ğı fır­sa­tı bu­la­ma­yın­ca ring­den mağ­lup ay­rıl­dı.

SON YUMRUĞU VURAMADI

Ge­le­ce­ğin en iyi bok­sör­le­rin­den bi­ri­si ola­rak gös­te­ri­len Ni­jer­ya­lı Efe Ajag­ba kar­şı­sın­da 10 ra­unt­luk bir mü­ca­de­le çı­ka­ran spor­cu­muz, gös­ter­di­ği per­for­mans ile tüm Ame­ri­ka’nın dik­ka­ti­ni çek­me­yi ba­şar­dı. Nefes ne­fe­se geçen mü­ca­de­le, adeta bir boks re­si­ta­li­ne dö­nüş­tü. İki ye­nil­gi­siz spor­cu dün­ya­nın zir­ve­si­ne çı­ka­bil­mek için va­rı­nı yo­ğu­nu or­ta­ya ko­yar­ken, ka­za­nan taraf saha avan­ta­jı­nı da kul­la­nan Efe Ajag­ba oldu. Kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan basın da­nış­ma­nı Vedat Alyaz’a bir açık­la­ma yapan Ali Eren De­mi­re­zen, ‘Ben Ame­ri­ka’ya ka­zan­mak için gel­dim, ancak bu kez ol­ma­dı. Na­kavt etmek is­ti­yor­dum çünkü dep­las­man­da puan ile maç al­ma­nın ne kadar zor ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Kar­şı­laş­ma­ya çok iyi ha­zır­lan­dım, ra­ki­bi­mi na­kavt etmem ge­re­ki­yor­du bunun bi­lin­cin­dey­dim ama ma­ale­sef son öl­dü­rü­cü yum­ru­ğu vu­rma fır­sa­tı­nı bu­la­ma­dım bir türlü. Daha fazla ant­ren­man ya­pa­rak geri dö­ne­ce­ğim ve ku­lü­büm EC BOXİNG ile bir­lik­te önü­müz­de­ki maç­la­rı ala­rak dün­ya­nın zir­ve­si­ne çı­ka­ca­ğım’ dedi.

‘ALİ BÜYÜK BİR TEC­RÜ­BE KA­ZAN­DI’
EC BOXİNG spor ku­lü­bü yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Erol Cey­lan, spor­cu­su­nun per­for­man­sın­dan mem­nun ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, ‘Kafa ka­fa­ya bir mü­sa­ba­ka geçti. Ame­ri­ka­lı­lar Ali’nin per­for­man­sı­nı çok be­ğen­di­ler. Kar­şı­laş­ma­nın ar­dın­dan te­le­fon­la­rım sus­ma­dı, dünya ça­pın­da çok sa­yı­da boks oto­ri­te­si aradı ve çe­şit­li tek­lif­ler yap­tı­lar. Yine de insan üzü­lü­yor, ka­zan­ma­mız la­zım­dı. Belki biz de Ali’ye ken­di­si­ni ye­tiş­tir­me­si için ge­rek­li za­ma­nı ver­me­miz ge­re­ki­yor­du. Biz onu daha iyi yer­ler­de gö­rü­yo­ruz. Ancak bu Ali için pa­ray­la satın ala­ma­ya­ca­ğı kadar büyük bir tec­rü­be oldu. Şah­sen ben bir kar­şı­laş­ma daha olsa bizim ka­za­na­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum ve bu maçın rö­van­şı için gö­rüş­me­le­re baş­la­dım. Ben böyle bir kaybı Ali için ye­nil­gi ola­rak gör­mü­yo­rum, çünkü bu kar­şı­laş­ma­dan çok şey öğ­ren­di ve bu öğ­ren­dik­le­ri ge­lecek maç­lar­da onu zir­ve­ye ta­şı­ya­cak tec­rü­be­ler­dir’ şek­lin­de ko­nuş­tu.

BÜ­LENT BAŞER: ‘SA­VAŞ­TIK AMA YET­ME­Dİ’
EC BOXİNG spor ku­lü­bü baş ant­re­nö­rü Bü­lent Başer, önem­li ola­nı­nın sa­vaş­mak ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, ‘Yirmi bin ki­şi­lik sa­lon­da se­yir­ci­ler Ali, Ali diye yeri göğü in­let­ti. Biz yü­rek­ten sa­vaş­tık ve geri adım at­ma­dık. Ars­lan­lar gibi ringe çık­tık ve Ame­ri­ka’nın gö­be­ğin­de ül­ke­mi­zin ta­nı­tı­mı­nı yap­tık. Ali her şe­yi­ni or­ta­ya koydu, net yum­ruk­la­rı vuran biz olduk ancak bu sefer ol­ma­dı. Biz önü­müz­de­ki maç­la­ra ba­ka­ca­ğız. Spor­cum henüz genç. Ge­lecek yıl­lar­da dün­ya­nın zir­ve­sin­de mü­ca­de­le­le­re imza ata­ca­ğı­nın sin­yal­le­ri­ni verdi tüm dün­ya­ya’ dedi.

Ku­lü­bün basın da­nış­ma­nı Vedat Alyaz, spor­cu­mu­zun ilk ye­nil­gi­si­ni al­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, ‘Rakip bu­gü­ne kadar tüm maç­la­rı­nı al­tın­cı ra­unt­tan önce ka­zan­mış­tı ve ilk kez on ra­unt­luk maç yap­mak zo­run­da kaldı. Ali bu­gü­ne kadar çık­tı­ğı 11 maçın hep­si­ni alır­ken 10 ma­çı­nı da na­kavt­la ta­mam­la­mış olan ka­li­te­li bir bok­sör­dür. Bu onun 12. ma­çıy­dı ve puan ile ye­nil­di. Bu tür so­nuç­lar boks­ta çok nor­mal­dir. Mu­ham­med Ali ve Mike Tyson, gibi dev­ler bile ye­nil­miş­tir. Önemi olan ye­ni­den ayağa kal­ka­rak, bu ye­nil­gi­den ders­ler çı­ka­rıp, ek­sik­le­ri­ni ta­mam­la­yıp, daha güçlü bir şe­kil­de he­de­fe doğru büyük bir hırs ile iler­le­mek­tir’ dedi.Bu haberler ilginizi çekebilir!

YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa