İ L A N
GÖNEN KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
SATIŞI ve KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR 

1- Yukarıda belirtilen taşınmazların satış ve kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince  AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gönen Milli Emlak Şefliğinde (Gönen Milli Emlak Şefliği, Gündoğdu Mah. Trafik Sok. No:2 Gönen/BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Gönen Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir. Taşınmazlara ait özellik arz eden her türlü durum bu şartnamelerde yer almaktadır.

 3- Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL’ye kadar olanlar hariç)  1/4’ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle kanuni faizi (güncel orana göre) ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Müşteriden satış bedeli haricinde herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir.Taşınmaz üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.                 

4- İhalelere katılmak isteyenlerin;

 a) İhale başlangıç saatine kadar Geçici teminatı yatırmış olmaları [Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir.]

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde  alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi , İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6- Halen ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar kendi adlarına veya vekaleten ihaleye katılamazlar. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir.

7-Geçici teminat bedellerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı (Defterdarlık veya Malmüdürlükleri) veznelerine veya banka hesabına yatırılması gerekmekte olup,  alındı belgesinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.           

8- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihalesinde oluşan bedeller üzerinden; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından işlem bedeli alınır.

10-Kiralaması yapılacak olan taşınmaz,sabit tesis/yapı yapılmaksızın ticari amaçlarda kullanılmak üzere kiraya verilecektir.Kira süresi 5 (Beş) yıldır.                 

11- İhale bilgileri; http://www.milliemlak.gov.tr ve https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir.(Bilgi için : 0266 762 2955)

İLAN OLUNUR 

#ilangovtrBasın No İLN01890582