SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUHTELİF ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 2023 YILI DOĞAL GENÇLEŞTİRME SAHALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI (MAKİNE İLE TOPRAK İŞLEME İŞİ ) HİZMET ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUHTELİF ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 2023 YILI DOĞAL GENÇLEŞTİRME SAHALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI (Makine İle Toprak İşleme İşi ) HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/864937

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-SINDIRGI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KURTULUS MAHALLESI BALIKESIR CADDESI 25 10330 SINDIRGI/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2665161075 – 2665161295

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MUHTELİF ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE 2023 YILI DOĞAL GENÇLEŞTİRME SAHALARINDA ARAZİ HAZIRLIĞI (Makine İle Toprak İşleme İşi ) HİZMET ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bulak Orman İşletme Şefliği: 26,1 ha Seydan Orman İşletme Şefliği: 26,5 ha Ulus Orman İşletme Şefliği:25,0 ha Derecikören Orman İşletme Şefliği:18,3 ha toplam:95,9 ha
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Bulak Orman İşletme Şefliği 62, 64 ve 102 nolu bölmeler, Ulus Orman İşletme Şefliği 58 nolu bölme, Seydan Orman İşletme Şefliği 181 ve 188 nolu bölmeler, Derecikören Orman İşletme Şefliği 91 ve 100 nolu bölmelerinde

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.09.2023 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

 

En az 5 adet 45 HP gücünde aks genişliği maksimum 170 cm olan Ekskavatör

6 adet hizmet örtü tarağı

ARAÇLARIN KENDİ MALI OLMA ZORUNLULUĞU YOKTUR.

İsteklinin kendi malı olan araçlar; Ruhsat yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Kiralık olarak temin edilecek araçlar için ise noter onaylı en az 30/12/2023 tarihine kadar geçerli kiralama sözleşmesi olacaktır.

Yukarıda bahsi geçen ilgili belgeler, üzerine ihale kalan istekli tarafından SÖZLEŞMEDEN SONRA İŞE BAŞLAMADAN önce İdareye teslim etmesi zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu iş, makine ve iş gücü ile yapılan her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolü toprak muhafaza, suni tensil işleri, doğan tensil işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtrBasın No 1880024