1- Yukarıda listesi verilen taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık veya yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiraya verilecektir.
2- İhale edilen taşınmazların sözleşme bitiş süreleri hizalarında gösterilen tarihlere kadar olup, şartnamedeki hükümler uygulanır. Muhammen kira bedelleri üzerinden ihalede oluşacak kira bedeli ilk yıla ait olup, takip eden yıllar için kira bedeli, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı veya TÜFE oranından az olmamak şartıyla emsal rayiçler dikkate alınarak arttırılacaktır.
3- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4, Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır.
4- İhaleye son müracaat tarihi 13.04.2023 tarihi Perşembe günü saat 16:00’ya kadardır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatların Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılması esastır. Postayla yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmelerde Bölge Müdürlüğünün mesuliyeti yoktur.
5- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
a) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren herhangi bir resmi belge (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı sureti), adres beyanı (ikametgâh belgesi), yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.
b) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;
•     Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından ihale ilanının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, imza sirküleri /imza beyannamesi, ticaret sicil gazetesi/ yetki belgesi, faaliyet belgesi, adres beyanı, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.
•    STK (Vakıf, Dernek, Koop. vb.) olması halinde; yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres beyanı, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) VEKALETEN İŞTİRAKLER İÇİN; Vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.
d) ORTAK GİRİŞİMLER İÇİN; ortak girişim beyannamesi, yer gördü belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu.
e) İçeriğinde geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti.
6- GEÇİCİ VE EK TEMİNAT HAKKINDA; Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesindeki TR27 0021 0000 0030 0001 0000 01 no.lu hesabına nakden yatırılmış geçici ve ek teminatı gösterir alındı makbuzu aslı (dosya numarası ve isteklinin adının belirtilmesi zorunludur.) veya Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre alınmış (limit içi, süresiz ve teyit yazılı) geçici teminat mektubu.
7- YER GÖRDÜ BELGESİ HAKKINDA; İsteklinin ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair belge ibraz etmesi gerekmektedir. (Bu belge Bölge Müdürlüğünden, Çanakkale irtibat bürosundan veya Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünden temin edilecektir.)
8- İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
9- İdareye dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ile İdare tarafından daha önceden kiracılığı bitirilerek 2886 Sayılı Kanun’un 75. maddesine göre tahliye edilenler ihaleye katılamazlar. 
10- İsteklinin yukarıda (8) ve (9) maddelerde yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tespit edilirse, ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi kendisiyle sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi tespit edildiği takdirde feshedilerek geçici ve ek teminatı İdarece gelir kaydedilir.
11- İlana yazılmayan bilgiler; işin şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralayacağı yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
12- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde sözleşme yapmayan gerçek veya tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece gelir kaydedilir.
13- İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilir. Sözleşmeden sonra kiracı, taşınmazda bulunan muhdesat ve dikili şeylerin yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz adına sigortalamak zorundadır.
14- Sözleşme düzenlenirken, mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Kiracının Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile ödeme şartını kabul etmesi ya da sözleşme süresine ait tüm kira bedelini peşin ödemesi halinde kefil aranmaz.
15- Vakıf taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazların kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar kiracı tarafından karşılanacak ve yapılacak her türlü masraf vakfa terk ve teberrü edilmiş sayılacaktır. Taşınmazda sonradan yapılacak her türlü değişiklik için İdareden ve gerekiyorsa diğer ilgili kurum-kuruluşlardan yazılı izin alınması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. İdaremizin talebi halinde kiracı; taşınmazı, masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Kiracı, Elektrik ve Su aboneliğini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Ruhsat, elektrik, su, doğalgaz aboneliği alınıp alınamaması ile ilgili yükümlülük kiracıya aittir. Geçici ve Ek Teminat sözleşme yapılıp tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir.
16- İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince Kira Stopajı ödemeyeceklerdir. (46,48 ve 49. sıradaki Mülhak Vakıf taşınmazları hariç.)
17- Kiracı İdaremizin izni olmadan kirası altındaki taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
18- 12. sıradaki taşınmazda işgalci bulunmakta olup, tahliye işlemleri İdare tarafından gerçekleştirilecektir.
19- Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
20- İhale tarihinde isteklisi olmayan taşınmazlar 15 gün süreyle aynı şartlarla Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Bunlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup www.vgm.gov.tr linkinden takip edilebilir. 
21- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.”                                                                    
                                                                    
                                                                    
İLAN OLUNUR                                                                    
                                                                    
Bilgi için: Balıkesir Bölge Müdürlüğü Tel: 0(266) 239 57 23 – 24 – Faks: 0(266) 244 58 25 – e-posta: [email protected] – Elektronik Ağ: www.vgm.gov.tr – Çanakkale Bürosu: 0 (286) 217 21 39                                                                    
 

#ilangovtrBasın No 1807746