NETWORK ALT-ÜST YAPI KABLOLAMA VE DONANIM MALZEMELERİ ALIMI VE KURULUMU

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

NETWORK ALT-ÜST YAPI KABLOLAMA VE DONANIM MALZEMELERİ ALIMI VE KURULUMU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/602109

 

1-İdarenin

a) Adı

:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

ESKİ KUYUMCULAR MH. MEKİK SK. NO: 25 KAT: 4 10100 KARESİ/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2662391510 – 2662390220

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

NETWORK ALT-ÜST YAPI KABLOLAMA VE DONANIM MALZEMELERİ ALIMI VE KURULUMU

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

31 KALEM NETWORK ALT-ÜST YAPI KABLOLAMA VE DONANIM MALZEMELERİ ALIMI VE KURULUMU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BALIKESİR MERKEZ VE EDRMİT İLÇESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP, 20 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TAMAMLANACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 5 iş günü içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.07.2023 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ KUYUMCULAR MH. MEKİK SK. NO:24 KAT:1 109 NOLU ODA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

HER KALEM MALZEME İÇİN ÜRÜN GÖRSELİ VE TEKNİK BİLGİ KATALOĞU TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA EN AVANTAJLI BİRİNCİ VE İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNDEN İSTENECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtrBasın No 1846791