T.C. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmaz,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.

 

S.N.

Bulunduğu Mahalle

Cinsi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminatı(TL)

ŞartnameBedeli(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

İBİLLER

ARSA

116/1

755,01

451.500,00

13.545,00

500,00

26/07/2023

11:00

2

İBİLLER

ARSA

116/2

620,00

308.760,00

9.265,00

500,00

26/07/2023

11:05

3

İBİLLER

ARSA

116/3

620,00

308.760,00

9.265,00

500,00

26/07/2023

11:10

4

İBİLLER

ARSA

116/4

620,00

308.760,00

9.265,00

500,00

26/07/2023

11:15

5

İBİLLER

ARSA

116/5

620,00

308.760,00

9.265,00

500,00

26/07/2023

11:20

6

İBİLLER

ARSA

116/6

620,00

308.760,00

9.265,00

500,00

26/07/2023

11:25

7

İBİLLER

ARSA

116/7

727,46

362.280,00

10.870,00

500,00

26/07/2023

11:30

8

İBİLLER

ARSA

116/8

799,28

398.050,00

11.942,00

500,00

26/07/2023

11:35

9

İBİLLER

ARSA

116/9

683,55

408.765,00

12.263,00

500,00

26/07/2023

11:40

10

İBİLLER

ARSA

116/10

653,01

390.500,00

11.715,00

500,00

26/07/2023

11:45

11

İBİLLER

ARSA

116/11

657,12

392.960,00

11.789,00

500,00

26/07/2023

11:50

12

İBİLLER

ARSA

116/12

661,24

395.422,00

11.863,00

500,00

26/07/2023

11:55

13

İBİLLER

ARSA

116/13

664,54

397.395,00

11.922,00

500,00

26/07/2023

12:00

 

2- İhale,  Belediye Encümeni huzurunda 26/07/2023 Çarşamba günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 26/07/2023  Çarşamba günü saat 10.00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 26/07/2023  Çarşamba günü saat 10.00’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER                ;

3.1-Başvuru Dilekçesi.

3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)

3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)

3.5-Tebligat için adres beyanı.

3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.

3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL

 ( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )

4-Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenecektir. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde.)

5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.

6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

  İLAN OLUNUR.

#ilangovtrBasın No 1857377