YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

BALIKESİR GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI BALIKESİR İL GÖÇ İDARESİ GERİ GÖNDERME MERKEZİ YEMEK

HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/609688

1-İdarenin

a) Adı: BALIKESİR GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: ATATÜRK MAH. DOĞAN SK. NO:1/2 Karesi10100 KARESİ/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası:02662412350 –

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:2023 YILI BALIKESİR İL GÖÇ İDARESİ GERİ GÖNDERME MERKEZİ YEMEK HİZMETİALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı:

SABAH KAHVALTISI 33400

ÖĞLE YEMEĞİ 33400

AKŞAM YEMEĞİ 33400

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Balıkesir Geri Gönderme Merkezi Edincik Mahallesi Yortan Deresi Sokak No:68 Bandırma/Balıkesir

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 17.07.2023, işin bitiş tarihi31.12.2023

d) İşe başlama tarihi:17.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:07.07.2023 – 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres):BALIKESİR İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklinin kendi adına ve yemeği hazırlayacağı mutfağa ait, mevzuat çerçevesinde İşletme Kayıt Belgesini Yeterlik Bilgileri tablosunda sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır

.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:

İhaleye teklif verecek isteklilerin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihinde geçerli olan, günlük en az 500 kişilik yemek üretimi yaptığını gösteren kapasite raporu belgesini yeterlik bilgileri tablosunda sunması gerekmektedir. İş ortaklığı durumunda, iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliliği sağlamaları ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur. Kiralama olması durumunda kiralanan mutfağa ait ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihinde geçerli olan, günlük en az 500 kişilik yemek üretimi yaptığını gösteren kapasite raporu belgesini yeterlik bilgileri tablosunda sunması gerekmektedir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden isteklinin kendi mutfağına ya da kiraladığı mutfağa ait TSE TS8985 Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları Hizmet Yeterlik Belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda (beyan edilecek belgeler) sunacaktır.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtrBasın No 1847451